Ibex on Social Media

Alam, Asadollah

<p>امیر اسدالله عَلَم (۱۲۹۸-۱۳۵۷) نخست وزیر پیشین و نزدیکترین محمرم شاه، در ۱۳۴۵ به وزارت دربار پهلوی منصوب شد و تا ۱۳۵۶ که به علت بیماری ناچار به کناره گیری شد، در این سمت باقی ماند.</p>