Ibex on Social Media


'Abdu'l-Bahá in New York (Persian)

حضرت عبدالبهاء در نیویورک
ISBN:
$14.95
 
   
Add to Cart:

سفر حضرت عبدالبهاء به نیویورک در سال 1912 یکی از مهمترین وقایع فرهنگی -مذهبی تاریخ ایاالت متحده
بشمار میرود. گروه های ز یادی از مردم این کشور، از طبقات مختلف افتخار دیدار با آنحضرت ویا شنیدن خطابه
های اورا یافتند،وبا استفاده شایان از بیانات خردمندانه ایشان،تحت تأ ثیر منش واال وروش خیرخواهانه او تح ولی
عمیق در زندگی خود پیدا کردند. آنحضرت با نفوذ در زوایای قلوب مردمان،وجدان مذهبی خفته آنان را بیدار
ساختند. در این کتاب، بانگاهی به دوران اقامت حضرت عبدالبهاء در نیویورک، با شخصیتی آشنا میشویم،که مثال
واالئی از حیات روحانی، وسرمشقی از زندگی واقعی ایمانی وسنتی برای همگان است.
 
A generic image